دسپما حساب

farid_osuli

پښتني بانک خپلو قدرمنو پېرېدونکوته د سپما دحساب په پرانستلو سره دښې ګتې ورکولو او همدارنګه ددوی دشتمنيو دساتلو لپاره نه ستړې کيدونکې هلې ځلې کوي. دهيواد ترټولو ستر بانک مه هیروۍ.