د ATM موقعیتونه

#

  ای تی ام

پته شمیره

1

مركزي دفتر

محمد جان خان واټ کابل ، افغانستان

0202103863 

2

د کابل ښاروالۍ

ښاروالۍ ریاست

 

3

مکروریان

  دریم مکروریان د مطبعې ازادي ته مخامخ

 

0797999102

4

میرویس میدان

د آریانا هوټل

 

0797999108 

5

شهری نو

د حاجي يعقوب څلورلارې

 

0700223360