پښتني بانک څانګې

د پښتني بانک کابل ښار څانګې

 

No څانګې

د څانګې مدیر

پته

د تلیفون شمیره

بریښنالیک

1

سرای شهزاده
ښاغلی:عبد الرازق
سرای شهزاده مارکیت
د دوهم پوړ پلورنځي - 51-52
0700813473
0788814377
0202105676
sarayshazada@pashtanybank.com.af

2

مکروریان
ښاغلی:
دریم مکروریان 
د مطبعې ازادي ته مخامخ
0766405000
202301791
macrorayan@pashtanybank.com.af

3

بهارستان
ښاغلی: محمد اقبال
 بهارستان 
کارته پروان کابل
0788045504
0797999103
baharstan@pashtanybank.com.af

4

شهری نو
ښاغلی: زلمی سادات
 د حاجي يعقوب څلورلارې 
0794824849
077223360
share-now@pashtanybank.com.af

5

خیرخانه
ښاغلی: پژواک
خواجه بغرا خیرخانه
0771002420
0202405233
khairkhana@pashtanybank.com.af

6

 ګل بهار 
سوداګرۍ مرکز
ښاغلی: زبیر روهي
څلورم پوړ 
ګل بهار سوداګریز مرکز
0786971700
Gulbahar@pashtanybank.com.af 

7

دهمزنګ
ښاغلی: بشیر احمد
دهمزنګ
078120182
0202514260
dehmazang@pashtanybank.com.af

8

میرویس میډان
ښاغلی: حبیب اندړ
کوټه سنګي
 آریانا هوټل
0700147640
0202562158
mirwaismaidan@pashtanybank.com.af

9

ابد میوند
ښاغلی: عیسی مبارز
جادې میوند
0730604488
abedaemaiwand@pashtanybank.com.af

10

کارته نو
ښاغلی: سلیم عباسي
 دریم سړک کارته نو 
0785080479
Karte-now@pashtanybank.com.af

11

دشت برچي
ښاغلي: محمد اقا هاشمي
دوهم پوړ برچي سینټر
0744741535
0202572424
Barchi@pashtanybank.com.af
12          

 

د پښتني بانک ولایتي څانګې

No

څانګې

د څانګې مدیر

پته

د تلیفون شمیره

بریښنالیک

1

مزار شریف
ښاغلی:امرالدین حسام
د احمدشاه مسعود څلورلارې 
د سلطان غیاث الدین عالي لیسې مخې ته
0799204896  
0502003414
mazar@pashtanybank.com.af

2

هرات
ښاغلی:
د گلونو څلورلارې 
 النور مرکز- هرات
0729609090  
0402258993
herat@pashtanybank.com.af

3

کندهار
ښاغلی:عزیز احمد
د ظاهرشاه 
عالي لیسه مخامخ
0797999124
0788580226
kandahar@pashtanybank.com.af

4

ننگرهار
ښاغلی: اسماعیل
ننگرهار
0797999125
jalalabad@pashtanybank.com.af

5

فاریاب
ښاغلي: صفي الله
 فارياب د ښاروالۍ ریاست
0797999126
faryab@pashtanybank.com.af

6

کندز
ښاغلی: مجتبی
د نوي کابل بانک ته نږدې
0799060500
kondoz@pashtanybank.com.af

7

حیرتان
ښاغلی: ظهیرالدین
د حاجي کوکنار مارکیت
0794290004
hairatan@pashtanybank.com.af

8

پلخمری
ښاغلی: حصارالله
 ښاروالۍ بلاک مخامخ
0744749968

0582010218
polekhomry@pashtanybank.com.af