پښتني بانک څانګې

د پښتني بانک کابل ښار څانګې

 

No څانګې

د څانګې مدیر

پته

د تلیفون شمیره

بریښنالیک

1

سرای شهزاده
ښاغلی:محمد امین احدی
سرای شهزاده مارکیت
د دوهم پوړ پلورنځي - 51-52

 
sarayshazada@pashtanybank.com.af

2

مکروریان
ښاغلی:حکیم صافی
دریم مکروریان 
د مطبعې ازادي ته مخامخ
202301791
macrorayan@pashtanybank.com.af

3

بهارستان
ښاغلی: محمد اقبال
 بهارستان 
کارته پروان کابل
0788045504
baharstan@pashtanybank.com.af

4

شهری نو
ښاغلی: قیس جهیش
 د حاجي يعقوب څلورلارې 

0780366100
share-now@pashtanybank.com.af

5

خیرخانه
ښاغلی: سلیم عباسی
خواجه بغرا خیرخانه
0771002420
0202405233
khairkhana@pashtanybank.com.af

6

 ګل بهار 
سوداګرۍ مرکز
ښاغلی: گلریز شینواری
څلورم پوړ 
ګل بهار سوداګریز مرکز
0780223744
Gulbahar@pashtanybank.com.af 

7

دهمزنګ
ښاغلی:رفیع پیرزاده
دهمزنګ
0783608547
0202514260
dehmazang@pashtanybank.com.af

8

میرویس میډان
ښاغلی:شفیق احمد
کوټه سنګي
 آریانا هوټل
0789421600 
0202562158
mirwaismaidan@pashtanybank.com.af

9

ابد میوند
ښاغلی: عابد وردک
جادې میوند
0777409294
0780660502
abedaemaiwand@pashtanybank.com.af

10

کارته نو
ښاغلی: احمد وامق شیرزی
 دریم سړک کارته نو 
0780071589
Karte-now@pashtanybank.com.af

11

دشت برچي
ښاغلي: محمد اقا هاشمي
دوهم پوړ برچي سینټر
0744741535
0202572424
Barchi@pashtanybank.com.af
12 سرکوتل خیرخانه ښاغلي: نجیب د ولسم ناحیه یی ته مخامخ
0786110001
kotal@pashtanybank.com.af
13 قصبه ښاغلي: آدم خان قصبه   qasaba@pashtanybank.com.af
14 ارزان قیمت ښاغلی:عبدالرازق دولسم ناحیه احمد شاه بابا مینه کابل 0794544044

arzanqimat@pashtanybank.com.af

 

د پښتني بانک ولایتي څانګې

No

څانګې

د څانګې مدیر

پته

د تلیفون شمیره

بریښنالیک

1

مزار شریف
ښاغلی:معطی الله صافی
د احمدشاه مسعود څلورلارې 
د سلطان غیاث الدین عالي لیسې مخې ته
0502003414
mazar@pashtanybank.com.af

2

هرات
ښاغلی:عبدالباری
د گلونو څلورلارې 
 النور مرکز- هرات
0402258993
herat@pashtanybank.com.af

3

کندهار
ښاغلی:وحید الله 
د ظاهرشاه 
عالي لیسه مخامخ
0797999124
0700279635
kandahar@pashtanybank.com.af

4

ننگرهار
ښاغلی: اسماعیل
ننگرهار
0797999125
jalalabad@pashtanybank.com.af

5

فاریاب
ښاغلي: عزت الله امیری
 فارياب د ښاروالۍ ریاست
0797999126 0731389656
faryab@pashtanybank.com.af

6

کندز
ښاغلی: مجتبی
د نوي کابل بانک ته نږدې
0797999123
kondoz@pashtanybank.com.af

7

حیرتان
ښاغلی:ظهیرالدین  
د حاجي کوکنار مارکیت
0794290004
hairatan@pashtanybank.com.af

8

پلخمری
 
 ښاروالۍ بلاک مخامخ
0582010218

polekhomry@pashtanybank.com.af
  کونتر حیرتان ښاغلی: امرالدین حسام د استراس سهامی شرکت 0799204896 astras.hairatan@pashtanybank.com.af