ویسترن یونین

گران پیرودونکو!

پشتنی بانک د ویسترن یونین نریوال مخابراتی شبکی له لاری په خورا گرندی د پیسو لیژد رالیژد خدماتو چتمو کولو سره د گران پیرودونکی په چوپرتیاوکی قرار لری.

گران پیرودونکی کولی شی د مصؤن او اسانه شرایطو سره د خپل پیسی ولیژدوي.

  • د بانکی حساب ته هیڅ ارتیا نشته.

  • د نری په کچه د 145 څخه زیاتو هیوادونو کی د پیسو لیژدولو خدمات.

  • گرندی او خوندی پیسی لیژد رالیژد.

    dhgd