د ونډه لرونکو بورډ

پښتني بانک د دولت ملکیت دی او د دې ټول سهم لرونکي په لاندې ډول د دولت او دولتي شرکتونو څخه جوړ دي

frrr