د لاکر حساب

پښتني بانک د اشخاصو او نهادونو لپاره دا خدمت اسانه کوي ترڅو خپل قیمتي شیان وسپموي ترڅو د ورک شوي ، غلا او داسې نور خطرونه کم کړي. ټول اشخاص او ادارې کولی شي د لاکر حساب خلاص کړي ځکه چې دوی اړتیا لري د لاکر کرایه کولو تصفیه لپاره اوسني یا سپما حساب ولري.

Locker Facility

Pashtany Bank provides locker facility to all its VIP clients with nominal fee. You can keep all your valuables like Jewelry, documents etc in the banks locker. The lockers are available in 3 sizes.

Features and Benefits:

 You can plan your visit and access your locker on all working days during banking hours.

 Choose your own locker size from a range of options – small, and large.

You can set-up standing instructions on your Account to pay your annual locker rent.

Nomination facility is available to individual/Joint hirer of Safe Deposit Locker.

Key Features:

Easy availability and access.

Convenient sizes.

Hassle-free payment.

Nomination for Safe Deposit Lockers.

pb