سوداګریز حسابونو

د شرکتونو او سوداګرو د حسابونو د پرانیستی دپاره د اړینو اسنادو لیست

.1د شرکت سوداګریز جواز

.2د شرکت په فورم د حساب پرانیستی دپاره غوښتنلیک

.3د حساب د صلاحیت لرونکی اصلی پیژند پاڼه یا پاسپورټ

.4 د حساب د صلاحیت لرونکی انځورونه

.5د سوداګریز جواز تائید پاڼه د سوداګریو او صنایعو یا مربوطه وزارت یا اداری څخه

.6د حساب د صلاحیت لرونکی لاسلیک یا د ګوتی نښه

.7د شرکت بریښنالیک پته او د حساب د صلاحیت لرونکو بریښنالیکونه

.8د شرکت په فورم کی د حساب صلاحیت لرونکو ته د حساب د استفادی ډول

.9د شرکت په فورم کی د شرکت اصلی راجستر شوی او فعلی پته

.10د شرکت ملاتړی اسنادونه لکه د پلرولو او پیرلو اسناد، مالی راپورونه او داسی نور

.11د حساب د پرانیستی دپاره د حساب د ډول ټاکل

.1د حساب ټاکل

.2د حساب دپاره د سعر ټاکل

.3د کاروبار ډول

.4تر کتنی لاندی لیست کی د شرکت چیک کول

.5د ملل متحد په تور لیست کی د شرکت چیک کول

.6د ګواښ طبقه بندی، د پیردونکی څخه د اسنادو ترلاسه کولو برخه

.12د پیردونکی د پیژندی فورم په صحیح ډول ډکول او د اشتباه څخه مخیوی کول