سویفټ

گران پیرودونکو!

پشتنی بانک په بهر کې د یو مشهور بانک سره د اړیکو رامینځته کولو سره چمتو دی چې د خپلو گران پیرودونکو لخوا د پیسو لیژد رالیژد په یورو/ ډالر فرمایشونه "له هیواد څخه بهر ته" او د بهرنه  په هیواد کې دننه ومني ،

د بانک گران پیرودونکي کولی شي دا اسانتیاوې د اسانه شرایطو سره وکاروي.

سیبل