نمایندگی های شهری و ولایتی پشتنی بانک

نمایندگی های  شهری پشتنی بانک

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

سرای شهزاده
محترم:محمد امین احدی
منزل دوم
دوکان نمبر
 51-52  
0794544044
0202105676
sarayshazada@pashtanybank.com.af

2

مکروریان
محترم:حکیم صافی
مکروریان سوم

مقابل مطبعه آزادی
202301791
macrorayan@pashtanybank.com.af
3
بهارستان
محترم:محمد اقبال
بهارستان-کارته پروان
0788045504
0700076666
baharstan@pashtanybank.com.af
4
شهر نو 
محترم:قیس جهیش
چهاراهی حاجی یعقوب
0780366100

share-now@pashtanybank.com.af
5
خیرخانه
محترم: سلیم عباسی
سرک خواجه بغرا   

      خیرخانه
0771002420
0202405233
khairkhana@pashtanybank.com.af
6
گلبهار سنتر
محترم:گلریز شینواری
گلبهار سنتر
 منزل چهارم
0780223744
Gulbahar@pashtanybank.com.af 
7
دهمزنگ
محترم:رفیع پیرزاده
دهمزنک مقابل 

سینمایی بریکوت
0783608547
0202514260
dehmazang@pashtanybank.com.af
8
میرویس میدان
محترم:شفیق احمد
گوته سنگی
هوتل آریانا
0789421600 
0202562158
mirwaismaidan@pashtanybank.com.af
9
آبده میوند
محترم: عابد وردک
جاده میوند
0777409294
abedaemaiwand@pashtanybank.com.af
10
کارته نو 
محترم:احمد وامق  
سرک سه کارته نو 
0780071589
Karte-now@pashtanybank.com.af
11
دشت برچی
محترم:محمدآقا هاشمی
برچی سنتر منزل دوم
0744741535
0202572424
Barchi@pashtanybank.com.af

 

12

سرکوتل خیرخانه 
محترم:نجیب
مقابل ناحیه 17 شاروالی کابل
 مارکیت دیوه
    0786110001
kotal@pashtanybank.com.af
13 قصبه محترم:آدم خان قصبه   qasaba@pashtanybank.com.af
14 ارزان قیمت (احمد شاه بابا مینه) محترم:عبدالرازق چهاراهی محبس ناحیه 12 شهر کابل  0794544044

arzanqimat@pashtanybank.com.af

 

نمایندگی های ولایتی پشتنی بانک 

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

مزارشریف
محترم:معطی الله صافی
چهاراهی احمد شاه مسعود
   مقابل لیسه
 سلطان غیاث الدین
 
0502003414
mazar@pashtanybank.com.af
2
هرات
محترم:عبداالباری
 چوک گلها النور سنتر
0402258993

herat@pashtanybank.com.af
3
قندهار
محترم:وحیدالله 
مقابل لیسه ظاهرشاه
0797999124

0700279635
kandahar@pashtanybank.com.af
4
ننگرهار
محترم:اسماعیل
جلال آّباد
0797999125
jalalabad@pashtanybank.com.af
5
فاریاب
محترم:عزت الله امیری 
شمال پارک شاروالی
0797999126

0731389656

faryab@pashtanybank.com.af
6
کندز
محترم: مجتبی
نزدیک نوی کابل بانک
0797999123
kondoz@pashtanybank.com.af

7

حیرتان
محترم:ظاهرالدین  
مارکیت حاجی کوکنار
0794290004
hairatan@pashtanybank.com.af

8

پلخمری
محترم: 
مقابل بلاک شاروالی 
0794544044

0582010218
polekhomry@pashtanybank.com.af
  کونتر بند حیرتان محترم:امرالدین حسام شرکت سهامی استراس 0799204896

astras.hairatan@pashtanybank.com.af