نمایندگی های شهری و ولایتی پشتنی بانک

نمایندگی های  شهری پشتنی بانک

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

شهری مرکزی
محترم: خبیب اندړ
محمد جان خان واټ
(+93)202103872 
(+93)700147640
Habib.andar@pashtanybank.com.af

2

سرای شهزاده
محترم: سید محمد اقا هاشمی
مارکیت سرای شهزاده منزل دوم دکان نمبر 51-52
(+93)202105676  
(+93)744741535
sarayshazada@pashtanybank.com.af

3

مکروریان
محترم: احمد وامق
مکروریان سوم بلاک مطبعه
(+93)202301791 
(+93)780071589
macrorayan@pashtanybank.com.af

4

بهارستان
محترم: احمدالله
کارته پروان - بهارستان
(+93)700076666
baharstan@pashtanybank.com.af

5

شهر نو 
محترم: قیس جهیش
شهر نو چهاراهی حاجی یعقوب
(+93)780366100 
(+93)784004151
share-now@pashtanybank.com.af

6

خیرخانه
محترم: محمد سلیم عباسی
خیرخانه سرک خواجه بغرا 
(+93)202405233
(+93)771002420
khairkhana@pashtanybank.com.af

7

گلبهار سنتر
محترم: گلریز شینواری
گلبهار بزنس سنتر منزل چهارم 
(+93)789369282 
(+93)784616558
Gulbahar@pashtanybank.com.af 

8

دهمزنگ
محترم: محمد صابر
دهمزنگ مقابل سینمای بریکوت
(+93)202514260
dehmazang@pashtanybank.com.af

9

کونتر ترافیک
محترم: محمد صابر
کونتر ترافیک داخل ریاست ترافیک عمومی
(+93)202514260
traffic.counter@pashtanybank.com.af

10

میرویس میدان
محترم: عابد وردک
کوته سنگی هوتل آریانا
(+93)777409294 
(+93)202562158
mirwaismaidan@pashtanybank.com.af

11

آبده میوند
محترم: انور شیرزاد
سرک عمومی جاده
(+93)202103760 
(+93)780301015
abedaemaiwand@pashtanybank.com.af

12

کارته نو 
محترم: محمد اقبال امانی  
سرک سوم کارته نو پهلوی مسجد احمدمصطفی ناحیه هشتم
(+93)788045504 
(+93)780304343
Karte-now@pashtanybank.com.af

13

دشت برچی
محترم: امین اهادی
برچی حکمت پلازا منزل اول
(+93)202572424 
(+93)781711361
Barchi@pashtanybank.com.af

14

سرکوتل خیرخانه 
محترم: سید اقا نوری
ډیوه مارکت نزدیک سرک عمومی مقال ناحیه  
  (+93)700056761
kotal@pashtanybank.com.af

15

قصبه محترم: آدم خان بازار قصبه نزدیک دوکان های خانه سازی (+93)783412372

qasaba@pashtanybank.com.af

16

ارزان قیمت محترم: عبدالرازق چهاراهی محبس  احمد شاه بابا مینه  (+93)700813473 (+93)794544044

arzanqimat@pashtanybank.com.af

 

نمایندگی های ولایتی پشتنی بانک 

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

مزارشریف
محترم: معطی الله صافی
چهاراهی احمد شاه مسعود مقابل لیسه سلطان غیاث الیدن
(+93)502003414 
(+93)796643611
mazar@pashtanybank.com.af

2

کونتر مزارشریف
محترم: معطی الله صافی
کونتر مستوفیت بلخ 
(+93)502003414
mazar@pashtanybank.com.af

3

هرات
محترم: عبداالباری
 چوک گلها النور بزنس سنتر
(+93)402258993 
(+93)793742773

herat@pashtanybank.com.af

4

کونتر هرات
محترم: عبداالباری
 کونتر مستوفیت هرات 
(+93)402258993

herat@pashtanybank.com.af

5

قندهار
محترم: وحیدالله 
مقابل لیسه عالی ظاهر شاهی توپ خانه 
(+93)793675833 
(+93)700279635
kandahar@pashtanybank.com.af

6

ننگرهار
محترم: اسماعیل
جلال آباد نزدیک اده تورخم
(+93)797999125 
(+93)787611668
jalalabad@pashtanybank.com.af

7

کونتر ننگرهار
محترم: ریاض الله
چوک مخابرات داخلی ریاست شاروالی 
(+93)776490232
jalalabad@pashtanybank.com.af

8

فاریاب
محترم: عزت الله امیری 
شمال پارک شاروالی 
(+93)797999126 
(+93)731389656
faryab@pashtanybank.com.af

9

کندز
محترم: مجتبی
سرک ولایت جوار نوی کابل بانک
(+93)797999123 
(+93)512000306
kondoz@pashtanybank.com.af

10

حیرتان
محترم: ظهیرالدین مهرابی  
سرای حاجی کوکنار کوچه هنگری مقابل ذخیره تیل 
(+93)794290004 
(+93)747900004
hairatan@pashtanybank.com.af

11

کونتر حیرتان محترم: امرالدین حسام استراس  بندر حیرتان  (+93)799204896

astras.hairatan@pashtanybank.com.af

12

پلخمری
محترم: اشرف 
مقابل تعمیر شاروالی 
(+93)582010218 
(+93)744245345
polekhomry@pashtanybank.com.af

13

خوست
محترم: شمس شیرزی
مرکز ولایت خوست
(+93)773353505
khost@pashtanybank.com.af