نمایندگی های شهری و ولایتی پشتنی بانک

نمایندگی های  شهری پشتنی بانک

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

سرای شهزاده
محترم:عبدالرازق
منزل دوم
دوکان نمبر
 51-52  
0700813473
0788814377
0202105676
sarayshazada@pashtanybank.com.af

2

مکروریان
محترم:
مکروریان سوم

مقابل مطبعه آزادی
0766405000
202301791
macrorayan@pashtanybank.com.af
3
بهارستان
محترم:محمد اقبال
بهارستان-کارته پروان
0788045504
0797999103
baharstan@pashtanybank.com.af
4
شهر نو 
محترم:زلمی سعادات
چهاراهی حاجی یعقوب
0794824849
077223360
share-now@pashtanybank.com.af
5
خیرخانه
محترم:پژواک
سرک خواجه بغرا   

      خیرخانه
0771002420
0202405233
khairkhana@pashtanybank.com.af
6
گلبهار سنتر
محترم:زبیر روحی
گلبهار سنتر
 منزل چهارم
0786971700
Gulbahar@pashtanybank.com.af 
7
دهمزنگ
محترم:بشیراحمد
دهمزنک مقابل 

سینمایی بریکوت
078120182
0202514260
dehmazang@pashtanybank.com.af
8
میرویس میدان
محترم:حبیب اندر
گوته سنگی
هوتل آریانا
0700147640
0202562158
mirwaismaidan@pashtanybank.com.af
9
آبده میوند
محترم:عیسی مبارز
جاده میوند
0730604488
abedaemaiwand@pashtanybank.com.af
10
کارته نو 
محترم:سلیم عباسی 
سرک سه کارته نو 
0785080479
Karte-now@pashtanybank.com.af
11
دشت برچی
محترم:محمدآقا هاشمی
برچی سنتر منزل دوم
0744741535
0202572424
Barchi@pashtanybank.com.af

 

12

سرکوتل خیرخانه 
محترم:عبدالحکیم صافی
مقابل ناحیه 17 شاروالی کابل
 مارکیت دیوه
    0777586534
kotal@pashtanybank.com.af

 

نمایندگی های ولایتی پشتنی بانک 

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

مزارشریف
محترم:امرالدین حسام
چهاراهی احمد شاه مسعود
   مقابل لیسه
 سلطان غیاث الدین
0799204896  
0502003414
mazar@pashtanybank.com.af
2
هرات
محترم:
چوک گلها
النور سنتر
0729609090  

0402258993
herat@pashtanybank.com.af
3
قندهار
محترم:عزیز احمد
مقابل لیسه ظاهرشاه
0797999124

0788580226
kandahar@pashtanybank.com.af
4
ننگرهار
محترم:اسماعیل
جلال آّباد
0797999125
jalalabad@pashtanybank.com.af
5
فاریاب
محترم:صفی الله 
شمال پارک شاروالی
0797999126
faryab@pashtanybank.com.af
6
کندز
محترم: مجتبی
نزدیک نوی کابل بانک
0799060500
kondoz@pashtanybank.com.af

7

حیرتان
محترم: ظاهرالدین
مارکیت حاجی کوکنار
0794290004
hairatan@pashtanybank.com.af

8

پلخمری
محترم: انصارالله امانی
مقابل بلاک شاروالی 
0744749968

0582010218
polekhomry@pashtanybank.com.af