محل ماشین های اتومات صرافی ای تی ام پشتنی بانک

#

  ای تـــی ام    

آدرس

شمــاره تمــاس

1

دفتر مرکزی

محمد جان خان وات کابل ،افغانستان

0202103863 

2

شاروالی

 ریاست شاروالی کابل 

 

3

قصبه،خانه سازی – کابل

شرکت انکشاف ملی

 

 

4

میرویس میدان

هوتل آریانا

0797999108 

5

شهر نو 

شهر نو چهاراهی حاجی یعقوب

0700223360