حسابات معاش

حسابات معاش برای کارمندان دولتی :

امکانات خوب برای افتتاح حسابات نوع پس انداز بمنظور توزیع معاش کارمندان ادارات مختلف دولتی – شرکت ها – ادارات مفادی و غیر مفادی و همچنان مؤسسات محترم تعلیمی نزد پشتنی بانک موجود میباشد.

خصوصیات و مزایای افتتاح حسابات معاش:

  • افتتاح حساب به گونۀ رایگان
  • انتقال سریع پول در داخل نماینده گی های بانک به گونۀ رایگان
  • عدم موجودیت چارج بانکی بالای حسابات کارمندان دولتی
  • عدم موجودیت چارج بانکی در حالات نبودن بیلانس حد اقل در حسابات معاش
  • تسهیلات و امکانات استفادۀ بانکداری آنلاین در طول 24 ساعت و 7 روز در هفته

rr