هیئت نظار

محترم ودیــر"صافی" رئیس هیئت نظــار

pb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Wadir Safi was born on December 25, 1948, in Afghanistan. He has wide experience and excellent background of quality leadership, political and as well as in the field of a lectureship in different national and international educational institutions and universities. Mr. Safi is currently the Chairman of the Board of Director since 2018. Besides being a chairman to the Board of Supervisors, Mr. Wadir Safi is serving its services as a Lecturer, member the Public Law and Head of International Relation and a Senior Legal Officer for the Kabul University of Afghanistan.Mr. Wadir Safi holding a Ph.D. degree in International Laws and Politics, MA in International Relation from the Charles University, Prague Czechoslovakia, earned B.A Journalism from Faculty of Literature and Human Science – Kabul University Afghanistan.Mr. Wadir Safi has visited and participated in numerous academic conferences throughout his life career for sharing his rich leadership and spread his political experience of Afghanistan in different counties of the world names: The Boston University – USA, Washington University – USA, HELSINKI – Finland, Leyster University – Belgium, Oxford University – United Kingdom, Lyon and South Paris Universities – France.Mr. Wadir Safi also participated in the Professional youth seminar between Afghanistan and Pakistan in Germany, IHL conference New Delhi – India, SAARC conference – Nepal, UNODC – UAE, Bridging Gap between Afghanistan and Pakistan, G8 Forum Rome – Italy, Durand – Line forum between Afghanistan and Pakistan  –  Madrid, Conflict Resolution – Indonesia, International Peace Conference – Paris France, Reconstruction of Afghanistan – New Delhi India.Mr. Wadir Safi is an author of about 30 plus printed books on topics of the Public International Law, Human Right of Self Determination of Nations and issued various articles in the academic magazines.

 

 محترم محمد نصیب عضوی هیئت نظــار

pb

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Mohammad Nasib was born on 4th April, 1965 in Shirzad district, Nangarhar province Afghanistan. Prior to his joining ember of Board of Director for Pashtany Bank, Mr. M. Nasib used to work as a Country Director for the Center of International Private Enterprise – Afghanistan, Managing Director of Welfare Association for the Development of Afghanistan, where he was responsible for the overall management of the devising policy, strategic plans for the effective implementation of project as well as for future growth. He worked in for different national and international organizations of successfully implementation of responsibilities; as a Country Coordinator in the International Republican Institute, work for Democracy in Afghanistan, Afghan Media Resources Center, Afghan NGOs Coordination Bureau, Coordinated activities and donors. Mr. Nasib has also played a vital role of empowering the community leadership program, district administration and civil education programs.Mr. Mohammad Nasib was assigned to the World Bank and UNDP as a Project Officer for Afghanistan and Pakistan, worked as Program Officer-in-Charge in the United Nations Drug Control Program for Jalalabad and Peshawar.He is awarded for a Democracy Award in 2005 by Senator Jhon McCain – United Nation, he has honored with a Ghazi Mir Masjidi Khan Medal in 2006 by the former President Mohammad Zahir Shah, honored with a Distinguished International Alumni Award in 2006 by Alma Mater – University of Pennsylvania USA.Mr. Mohammad Nasib is holding degree of Executive- Master in Business Administration from the Preston University Peshawar – Pakistan, Fellowship on Democracy, Development and the Rules of Law in 2005 and bachelor degree in Public Administration and International Comparative Policies from the Slippery Rock University of Pennsylvania – USA

 

پوهنمل فریده قادری

پوهنمل فریده قادری عضو کادر علمی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون فرزند میر عبدالسلام  درسال 1374 ازلیسه نمبر 11 پنجصد فامیلی به درجه اعلی فارغ گردیده و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور تحصیلات خویش را درپوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل اغاز درسال 1383 به سویه لیسانس از پوهنتون کابل پوهنحی حقوق  بدرجه اول فارغ گردیده و سپس  و با درنظرداشت تمام معیار های اکادمیک وسپری نمودن امتحان شمولیت درکادرعلمی این پوهنحی در دیپارتمنت حقوق خصوصی افتخار عضویت  کادر علمی این دیپارتمنت را بدست اورد.وسپس ماستری خویش را دربخش جزا و جرم شناسی به درجه ممتاز کسب نموده است.  در جریان مدت بیشتراز شانزده سال  گذشته به تدریس مضامین مختلف حقوقی از قبیل: حقوق وجایب، حقوق فامیل، حقوق عینی، سیستم های بزرگ حقوقی معاصر، مبادی حقوق، اصول محاکمات مدنی ، حقوق قراردادها، حقوق رسانه ها، حقوق محیط زیست ، حقوق معادن  سایر مضامین پرداخت. علاوتاً مضمون مبادی حقوق را در پوهنحی شرعیات و مضمون مبادی حقوق را در پوهنخی ژونالیزم و  پوهنحی اقتصاد  تدریس نموده است.
 فریده قادری در کنار وظایف استادی مشاوریت حقوقی دارالانشاء شورای عالی صلح ، مشاوریت ارشد حقوقی وزارت شهرسازی و مسکن و مشاوریت حقوقی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه وکارشناس منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  ایفای وظیفه نموده است .
هم چنان در تدوین پروژه های تقنینی بیشتر از صد سند تقنینی به شمول اسناد تقنینی مربوط به سکتور بانکداری، سکتور تجارتی ، سکتور شهری و سکتور تحصیلی، با درنظرداشت  اصول حاکم بر قانون گذاری  عرصه های فوق الذکر که موجب اصلاح قوانین براساس نیازمندی های جامعه گردیده است نقش فعال داشته است.
موصوف به زبانهای دری، پشتو و  کاملا مسلط بوده و بزبان عربی کاملا آشنایی داشته و زبان و انگلیسی نیز بلدیت دارد.
هم چنان مقالۀ علمی - تحقیقی در مجلات معتبر داخلی  پوهنتون کابل (کابل پوهنتون پوهنیزه مجله) مجلۀ قضا(ارگان نشراتی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان )اقبال چاپ یافته است.
 
تاليفات و مقالات مطبوع پوهنمل فریده قادری
تالیف کتاب ممد درسی تضمینات عینی و دینی درنظام حقوقی افغانستان  (کابل : انتشارات سعید)
وسایل اثباب دردعاوی مدنی و جزایی(کابل : انتشارات سعید)
انواع حقوق عینی(کابل: انتشارات سعید)
همکارعلمی درتدوین کتاب درسی مبادی حقوق ، کتاب اصول محاکمات مدنی ، اصول محاکمات تجارتی ، حقوق تجارت ، حقوق محیط زیست  که درپوهنحی های حقوق وشرعیات پوهنتون های دولتی و خصوصی تدریس میگردد.
بررسی احکام متعلق به صلح درقانون منی افغانستان انواع  مجلۀ علمی-تحقیقی پوهنتون کابل،
نظام انتخابات ومشارکت زنان مجله علمی پوهنتون کابل