دپيسوليږد

farid_osuli

پښتني بانک د ویسترن یونین نریوال مخابراتی شبکی له لاری په خورا گرندی د پیسو لیژد رالیژد خدماتو چتمو کولو سره د گران پیرودونکی په چوپرتیاوکی قرار لری.

گران پیرودونکی کولی شی د مصؤن او اسانه شرایطو سره د خپل پیسی ولیژدوي.

د بانکی حساب ته هیڅ ارتیا نشته.

د نری په کچه د 145 څخه زیاتو هیوادونو کی د پیسو لیژدولو خدمات.

گرندی او خوندی پیسی لیژد رالیژد.

 

سویفت:

پښتني بانک په بهر کې د یو مشهور بانک سره د اړیکو رامینځته کولو سره چمتو دی چې د خپلو گران پیرودونکو لخوا د پیسو لیژد رالیژد په یورو/ ډالر فرمایشونه "له هیواد څخه بهر ته" او د بهرنه  په هیواد کې دننه ومني ،

د بانک گران پیرودونکي کولی شي دا اسانتیاوې د اسانه شرایطو سره وکاروي.