سوداګریز پورونه

د پښتني بانک د سوداګریز پورونو (لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پورونو) په مختلف سکټورونو کې جواز لرونکي سوداګرۍ ته د افغانستان دبانکوالۍ قانون او نورو اړوند قوانینو ، د افغانستان بانک د مقرراتو او د پښتنی بانک د اعتباراتو (کریډیټ) پالیسي پراساس سوداګریز پورونه چمتو کوي.