قرضه های تجارتی

پشتنی بانک بر اساس قانون بانکداری افغانستان و سایر قوانین مرتبط ، ضوابط و مقررات دا افغانستان بانک و پالیسی اعتبارات پشتنی بانک ، وام های تجاری با حق تصدی (کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت) را به مشاغل دارای مجوز در بخشهای مختلف ارایه می نمایند.