د آور ډرفټ سهولت

پښتني بانک د جواز لرونکو سوداګریو لپاره د اړتیا وړ دورانی پانګوونې لپاره د آورډرفټ اسانتیا چمتو کوي ، د دې پور موده یو کال ده او د افغانستان بانک د شتمنیو د طبقه بندۍ مقرری او د بانک د کریډیټ پالیسۍ، شرائطو سره سم د نوی کیدو وړه ده.