تسهیلات اضافه برداشت

پشتنی بانک تسهیلات اضافه برداشت را برای نیاز سرمایه در ګردش مشاغل دارای جواز قانونی باشد دارد ، دوره تصدی این وام یک ساله و با توجه به شرایط پیش بینی شده در مقررات طبقه بندی دارایی بانک مرکزی و به اساس پالیسی اعتبارات و شرائط قابل تمدید است.