آمریت بررسی داخلی

بیوگرافی محترم عالم شاه صافی

آمر بررسی داخلی

oo

محترم عالم شاه صافی از سال ۲۰۱۹ به حیث آمر بررسی داخلی در پشتنی بانک اجرای وظیفه مینماید. ایشان ماستری خود را از پوهنتون باختر در رشته اداره و تجارت و لیسانس خویش را در بخش اداره و تجارت از پوهنتون خراسان بدست آورده است.

بر علاوه وی بیش از مدت 9 سال در بخش های تفتیش داخلی و سکتور مالی افغانستان تجربه دارد.

آقای صافی قبل از پیوستن به پشتنی بانک به مدت هفت سال درپُست های مختلف ارشد در بانک ملی به حیث کار آموز، مسئول بررسی داخلی و آخرین پست که درآنجا اجرای وظیفه نموده مدیر عمومی بررسی داخلی میباشد.

از لحاظ مسلک آقای صافی عضویت انستیتوت مفتشین داخلی افغانستان (IIA Afghanistan) را دارا میباشد وسرتفیکت تفتیش داخلی (CIA) آن در جریان است تا سرتفیکت آنرا نیز بدست بیاورد.

دیپارتمنت بررسی داخلی

دیپارتمنت مستقل بررسی داخلی پشتنی بانک همرا با تیم مجرب و ورزیده تحت نظارت آمر بررسی داخلی در دفتر مرکزی بخاطر اهداف که توسط هیئت نظار بانک تعیین گردیده اجراء وظیفه مینماید.

جوان با انرژی به عنوان آمر بررسی داخلی پشتنی بانک همرا با تیم خویش نقش بسیار مهم و اساسی را در همکاری و حمایت  که بانک را در رسیدن به اهداف شان از طریق راهکار سیستماتیک،  دیسیپلین ، ارزیابی و بهبود بخشیدن مؤثریت مدیریت خطر، کنترول و اداره خوب پروسه ها دارا میباشد.

مفتش داخلی مشوره های درست و دقیق را در رابطه به سیستم کنترول ها ی داخلی و کیفیت مؤثریت پروسه ها ارائه مینماید.

مفتش داخلی بطور مستقل و بیطرف مطابق به ستندردهای انستیتوت مفتشین داخلی (IIA) از مؤثریت  اجراات بانک به هیئت نظار اطمینان میدهد. دیپارتمنت بررسی داخلی از لحاظ وظیفوی گزارش خویش را به هیئت محترم نظار و از لحاظ اداری گزارش خویش را شخصأ به هیئت عامل بانک ارائه مینماید.

هر گاه کدام موضوع در رابطه به دیپارتمنت بررسی داخلی داشته باشید لطفآ به آدرس ذیل با آمریت دیپارتمنت به تماس شوید.

ایمیل: alamshah.safi@pashtanybank.com.af

شماره تماس: 0093 (0) 777745005