جاري حساب

farid_osuli

په یو ځانګړي طرحی سره پښتني  بانک  اوسني حسابونه د دې وړ دي چې خپلو غوره پیرودونکو ته د کورني او نړیوالو سوداګرۍ امرونو چمتو کولو سره د غوره مالي امکاناتو او اسانتیاو چمتو کولو سره ستاسو ټولې مالي اړتیاو ته پاملرنه وکړي.

د حسابونو د پرانیستلو لپآره اړین اسناد:

 انفرادي اشخاص

1- پيژند پاڼه / پاسپورټ.
2-  تجارتي جواز.
3-  د مالیي د ثبت شمېره.

 نور پیرودونکي لکه دولتي ادارې - انجیوګانې او غیر انتفاعي ادارې:

1- د تجارتي جواز درلودل.
2- د اداري رسمې سند درلودل.
3-  د شرکت اساسنامه.
4-  د حساب د پرانیستلو لپاره د عامل پلاوي بورډ  د پریکړې شتون.
5- د تابعیت د پېژند پانې او د صلاحیت لرونکې پاسپورټ درلودل.
6-  د مالیاتي پانې شمېره ( TIN) درلودل.
7-  د پېژند پاڼې د یو صلاحیت دار له خوا.

د حسابونو د زېرمو د پرانیستلو څانګړتیاوې !

1ــ د حسابونو پرانیستل په افغانیو ، ډالرو او یورو سره.

2ــ د سپما حسابونو لرونکو ته د پیسو د راکړې ورکړې په خت کې د رسمې معلوماتو لپآره یو رسید ورکول کیږي.

3ــ د سپما په حسابونو کې د چک شتون ته اړتیا نشته.که چیرې په وړاندیز شوي نرخ کې د ٪ ۱  سلنې تخفیف
سره ځینې زیرمه شوې پیسې بیرته واخیستل شي ، نو د پیرودونکي حساب پاتې توازن به واخیستل شي
.

4ــ د ضرورت په وخت کې که چیرې د ټاکلې مودې حساب د نوي مودې غزولو لپاره وتړل شي ، نو دا به د جریمې ارزونې سره مخ نشي.

5ــ د لږ تر لږه د سپما د حسابونو په زېرمو  کې د زیرمو منل به د لږ تر لږه تر (۳) میاشتو لپاره او اعظمي تر

(5 ) کلونو پورې وي. د راتلونکو مودې لپاره به د دې غزول امکانات د بانک د ګرانو پیرودونکو حکم سره سم وي.

څوک چې په شرایطو برابر وي د حسابونو د خلاصولو وړ دي:

1- د افرادو لپآره په ګډه اوهم په ګډه حسابونه پرانیستل.
2- د شرکتونو د شریکانو او مصرف کوونکو لپاره د حسابونو پرانیستل.
3- د محدودو او مسولیت لرونکو شرکتونو حسابونو پرانیستل.
4- د پوهنې سکټور ، روغتیا اود ټولو دولتی ادارو لپاره حسابونه پرانیستل.
5- د انجوګانو او اتحادیو لپاره د حسابونو پرانیستل.
6- هغه اشخاص چې عمر یې له (18) کلونو څخه کم وي کولی شي د دوی قانوني او قانوني همکارانو په شتون کې منظم زیرمه
حسابونه هم خلاص کړي ، او دا ورته اشخاص کولی شي قانوني عمر ته رسیدو پورې د پیرودونکو حقونو استازیتوب وکړي.

 

 

 

MOST USED SERVICES
All services

دپيسوليږد

پښتني بانک د ویسترن یونین نریوال مخابراتی شبکی له لاری په خورا گ

نور...

امانتونو د سپما حساب

د زیرمې حساب خلاصولو هدف په اوږد وخت کې په حسابونو کې پیسې ایښودل دي کله چې د پیرودونکو سره نقدې اړتیا نه وي. پدې حسابونو کې زیرمې د ټاکل شوې مودې په ټاکلو سره منل کیږي ، چې د هغه پیسې بیرته د نیټې په ذکر کولو سره هم ټاکل شوې دي.

نور...

جاري حساب

په یو ځانګړي طرحی سره پښتني  بانک  اوسني حسابونه د دې وړ دي چې خپلو غوره پیرودونکو ته د کورني او نړیوالو سوداګرۍ امرونو چمتو کولو سره د غوره مالي امکاناتو او اسانتیاو چمتو کولو سره ستاسو ټولې مالي اړتیاو ته پاملرنه وکړي.

نور...

سپما حساب

پشتني بانک په بازار کې د پیرودونکو اړتیاو سره سم د سپما حسابونو پرانیستلو امتیاز لري.

نور...