حساب میعادی

farid_osuli

هدف از افتتاح حسابات امانات معیادی گذاشتن پول در حسابات برای مدت طولانی بوده که نیاز عاجل برای پول نقد نزد مشتریان متصور نمیباشد. سپرده ها در این حسابات با تعین معیاد ثابت مورد قبول بوده که باز پرداخت آن نیز با ذکر تاریخ مشخص میگردد. اینکه سپرده ها در حسابات امانات معیادی برای مدت طولانی بوده بانک میتوانند سرمایه گذاری ها را برای مدت طولانی داشته و بدین ترتیب مشتریان محترم میتوانند با مفاد خوب و فضای امن و مصئون از این امکانات استفاده نمایند.

اسناد الزامی برای افتتاح حسابات معیادی :

 1. اشخاص انفرادی
 • تذکرۀ تابعیت / پاسپورت
 • جواز تجارتی
 • نمبر تثبیت / هویت مالیاتی
 1. سایر مشتریان همچو ارگانهای دولتی – انجیو ها و ادرات غیر مفادی :
 • داشتن جواز تجارتی
 • سند رسمی از ثبت و موجودیت اداره
 • اساسنامه شرکت
 • موجودیت تصمیم کتبی هیئات عامل برای افتتاح حساب
 • موجودیت تذکره تابعیت / پاسپورت صلاحیت داران حساب.
 • نمبر تشخیصیه / هویت مالیاتی
 • معرفی خط از آدرس یکی از صلاحیت داران حساب.

واجدین شرایط افتتاح حسابات امانات معیادی:

 1. افتتاح حسابات برای اشخاص انفرادی و نیز به گونۀ مشترک میباشد.
 2. افتتاح حسابات برای متصرفین و شرکای شرکت ها.
 3. افتتاح حسابات برای شرکت های محدودالمسئولیت .
 4. افتتاح حسابات برای سکتور معارف – صحت و سایر دوایر و ارگانهای محترم دولتی .
 5. افتتاح حسابات برای انجیو ها و اتحادیه ها .
 6. اشخاص انفرادی که سن شان کمتر از (18) سال باشد نیز میتوانند حسابات امانات معیادی را در حضور داشت حمایت کننده گان حکمی و حقیقی شان افتتاح نموده و همین اشخاص از حقوق مشتریان الی تکمیل سن قانونی اش میتوانند نماینده گی نمایند.
 7. خصوصیات افتتاح حسابات امانات معیادی :

 8. افتتاح حسابات با پول افغانی – دالرامریکایی – پوند انگلیسی و یورو.
 9. رسید دیپوزت به دارنده گان حسابات امانات معیادی اصدار گردیده و همچنان اطلاعیۀ رسمی پیرامون انقضاء مدت جهت برداشت پول به آدرس مشتریان محترم نیز اصدار میگردد.
 10. موجودیت چکبک در حسابات امانات معیادی الزامی نبوده در صورت نیاز به برداشت مقداری از پول دیپوزت شده با 1 فیصد تنزیل در نرخ پشنهاد شده در برابر بینلانس باقیماندۀ حساب مشتری اقدام میگردد.
 11. اما در صورتیکه حساب امانت معیادی بمنظور تمدید دوره های جدید بسته گردد در آن صورت تابع سنجش جریمه نخواهد بود.
 12. قبولی سپرده ها در حسابات امانات معیادی حد اقل برای مدت 3 ماه و حد اکثر آن برای مدت 5 سال خواهد بود. امکانات تمدید ان برای دوره های بعدی حسب فرمایش مشتریان محترم بانک خواهد بود.

 

یبسل