حساب پس انداز

superadmin
نن

پشتنی بانک امتیاز افتتاح حسابات پس انداز در مطابقت با ضروریات مشتریان را در مارکیت دارا میباشد. با دسترسی آسان به سپرده های موجود در حسابات ،  مشتریان محترم بانک میتوانند در هر وقت و زمان در تمام نقاط کشور از تسهیلات خوب ایجاد شده درحسابات پس انداز پشتنی بانک استفاده نمایند. حسابات پس انداز شما در انگشتان شما است. با استفاده ازامکانات موباییل بانکنگ – آنلاین بانکنگ و ماشین های ATM با سهولت و مصؤنیت تمام میتوانید دسترسی به وجوه نقدۀ تان داشته باشید.

اسناد الزامی برای افتتاح حسابات پس انداز :

 1. اشخاص انفرادی

 • تذکرۀ تابعیت / پاسپورت

 • جواز تجارتی
 • نمبر تثبیت / هویت مالیاتی
 1. سایر مشتریان همچو ارگانهای دولتی – انجیو ها و ادرات غیر مفادی :
 • داشتن جواز تجارتی
 • سند رسمی از ثبت و موجودیت اداره
 • اساسنامه شرکت
 • موجودیت تصمیم کتبی هیئات عامل برای افتتاح حساب
 • موجودیت تذکره تابعیت / پاسپورت صلاحیت داران حساب.
 • نمبر تشخیصیه / هویت مالیاتی
 • معرفی خط از آدرس یکی از صلاحیت داران حساب.

شرایط و تسهیلات در حسابات پس انداز :

 1. تسهیلات ایجاد شده در حسابات پس انداز برای اشخاص انفرادی است.
 2. افتتاح حسابات به پول افغانی و دالر میباشد.
 3. امکانات داشتن صلاحیت های مشترک در حسابات موجود است.
 4. پرداخت تکتانه در مطابق با نرخ مارکیت.
 5. خدمات رایگان کارت ماشین های اتومات صرافی با لمت برداشت مبلغ 30,000 افغانی و 500 دالر در روز.
 6. حد اقل بیلانس حسابات مبلغ 5,000 افغانی و 100 دالر
 7. پرداخت مفاد در اخیر سال .
 8. اشخاص زیر سن کمتر از 18 سال در موجودیت اشخاص حمایت کنندۀ شان میتوانند حسابات پس انداز افتتاح نمایند.
 9. تمامی تحویلی ها و برداشت ها بدون کمیشن بانکی .
 10. اصدار صورت حساب بانکی به گونۀ رایگان در ماه یک مرتبه.
 11. اصدار سرتیفیکیت بیلانس موجود در حسابات از آدرس عموم مراکز متعلق به پشتنی بانک.
 12. صرف مبلغ 250 افغانی کمیشن بستن حسابات بانکی.