آمر ریسک

farid_osuli
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳
gg

Publish Date

Closing Date

Location

محمد جان خان وات کابل افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

Date Posted:

Mar 16, 2021

Reference:

PB 012/2021

Closing Date:

Mar 31, 2021

Work Type:

Full-Time

Number of Vacancies:

1

Gender:

Any

Functional Area:

Banking

Nationality:

Afghan

Salary Range:

As per company salary scale

Years of Experience:

5 - 7 Years

Contract Duration:

Open Ended

Extension Possibility:

No

Contract Type:

Fixed-term

Probation Period:

Unspecified

Required Languages:

Dari, Pashto, English

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Summary:

دیپارتمنت ریسک منحیث واحد نظارتی سهم فعال در قسمت تطبیق پالیسهای منظور شده، پروسیجر های ریسک منجمنت، تطبیق و

رعایت قوانین،مقررات و متحدالمال های حاکم در سکتور بانکی داشته و همچنین مصوبات و هدایت هیئت نظار و کم یته ریسک را

تعقیب و پیگیری مینماید. آ مریت ریسک در ش ناسایی , اندازه گیری , نظارت و کنترول آ ن ریسک های که فعالیت بانک ا ر در

مخاطره میندازد مسوولیت داش ته و تدابیر احتیاطی و پیش گیری شونده را عند الضرورت به کمیته ریسک پیش نهاد مینماید.

Duties & Responsibilities:

آمر ریسک گزارش ده به کمیته ریسک بوده و در صورت ضرورت به هیئت نظار نیز گزارش میدهد.

در سطح بانک )Integrated Risk framework ( تطبیق چارچوب کلی ریسک یا

آمر ریسک مسؤلیت طرح، ترتیب و اجرا نمودن تمام پلانها و پروسیجرها مربوط به ریسک را در سطح بانک بر

عهده دارد.

آمر ریسک به طور منظم با کمیته خطرات در تماس بوده و در صورت لزوم دید میتواند مسایل مربوطه را با رییس

کمیته خطرات شریک سازد.

اشتراک آمر ریسک به عنوان عضو در کمیته هاییکه در چوکات بانک ایجاد شده مانند کمیته خطرات ،الکو و

کریدت و غیره.

تهیه و ترتیب پلان و پروسیجر ها برای آمریت ریسک با درنظر داشت قوانین، مقررات و متحده المال های سکتور

Basel (بانکی) دفبانک (همچنان با در نظر گرفتن استندردهای بهتر بانکی در سطح جهانی و کمیته بازل

) Committee

Basel تطبیق تمام پالیسها و پروسیجر های ریسک در مطابقت با الزامات قانونی د افغانستان بانک و کمیته بازل

تطبیق پلانهای احتیاطی برای حالات اظطرار برای مقابله با شرایط اضطراری در اداره.

تعین کمیت و محدودیت خطر و ارزیابی خطر در تمام اداره.

توسعه برنامه ای برای کاهش خطرات و کمک به مدیران عملیاتی در کاهش ریسک .

انجام برسی از تطابق پالیسی با استانداردها، از جمله ارتباط با مفتشین داخلی و خارجی.

فراهم سازی تریننگ ها، به کارکنان به منظور ارتقا سطح آگاهی کارمندان در مدیریت ریسک در داخل اداره .

برقراری ارتباط با تمامی جوانب ذیدخل راجع به مدیریت ریسک و همچنان ارایه پیشنهادات مناسب به منظور کاهش

خطرات و نظارت از چگونگی پیگیری ریسک.

همکاری با کارکنان بانک در قسمت کاهش ریسک حاکمیت شرکتی در داخل بانک به ویژه از طریق پرسشنامه

ها، شاخص های ریسک و گزارش واقعات و رخداد ها.

آمر ریسک با تمام کمیته ها در صورت ضرورت ارتباط برقرار نموده و همکار میباشد و مسولیت های که از هیأت نظار و کمیته ریسک سپرده میشود ،انجام خواهد داد

تنظیم و مدیریت دیپارتمنت ریسک با کیفیت عالی، ارایه بهترین خدمات به بانک و مشتریان در بخش مدیریت

ریسک.

تعیین اهداف برای اندازه گیری، نظارت، ارزیابی و بهینه سازی ریسک بانک و اطمینان از اینکه گزارشات آن به

صورت منظم و به موقع به مسولین مربوطه و هییت رهبری بانک ارایه گردد.

ارایه و حفظ پروسه های منظم جهت منظوری تمامی انواع معاملات بخاطر اطمینان از کنترول خطر ، تعیین سرمایه

حد اقل برای هریک از محصولات و ایجاد ذخایر برای هر یک از محصولات بانک و فعالیت های بانک به منظور

اطمینان از کفایت ذخایر برای تمامی حسابات.

اطمینان از اینکه قرضه های جدیداً صنف بنده شده و قرضه های موعد گذشته باید حسب مقررات و قوانین بانکی

منظوری آن متوقف شده و اقدمات سختگیرانه به منظور حصول آن صورت گیرد. و همچنان یک استراتیژی

مشخص و روشن در هر سکتور به منظور جذب مشتریان برتر وجود داشته باشد.

اطمینان از گزارش دهی تمامی قروض موعد گذشته و صنفبندی شده بانک و همچنان اطمینان از موجودیت

استراتیژی مشخص و معین به منظور حصول قروض صعب الحصول.

Job Requirement:

درجه تحصیل:

حداقل لیسانس در رشته اقتصاد، امورمالی،محاسبه و تجارت و یا ماستری دربخش اداره عامه ادار و تجارت

تجربه کاری:

حداقل ۵ سال تجربه مدیریتی بانکیدر بخش مدیریت خطرات و یا هفت سال تجربه کاری قابل مقایسه در مؤسسات مالی

سرتیفکیت های تخصصی:

داشتن یک از این سرتیفیکت ها ( FRM, PRM,CFA )

 

Additional Comments

هماهنگی با سایر بخش های بانک) مالی، تکنالوژی، عملیاتی، کردیت و کمپلاینس.....( به منظور ایجاد روابط موثر

و مثمر

حفظ روابط حسنه با تمامی جوانب ذیل دخل

توانایی رهبری و مدیریتی موثر و همچنان آشنایی به روش تحقیق و پژوهش

قابلیت و توانایی برنامه ریزی و پالیسی سازی

قابلیت مدیریت زمان و تعهد به سازمان

قابلیت افهام و تفهیم بالا

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. otherwise it will not be considering Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 

Please send your CV along with Cover with both the followings email of:

(hr@pashtanybank.com.af  j.zahir786@gmail.com)

Otherwise it will not be shortlisted.

Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.

Address: Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

Submission Email:

   hr@pashtanybank.com.af,j.zahir786@gmail.com

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies