Tue, Oct 24 2023 9:33 AM
Background image

نه باب دکاکین کرایه

پشتنی بانک در نظر دارد (نه) باب دکاکین زرګری(نمبر٬۲نمبر٬۳نمبر٬4نمبر٬6 نمبر٬8نمبر٬9نمبر٬10نمبر٬11نمبر٬12)واقع پل باغ عمومی مرکز پشتنی بانک مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خود از طریق مجلس . . .