نه باب دکاکین کرایه

org_admin
pb2244

پشتنی بانک در نظر دارد (نه) باب دکاکین زرګری(نمبر٬۲نمبر٬۳نمبر٬4نمبر٬6 نمبر٬8نمبر٬9نمبر٬10نمبر٬11نمبر٬12)واقع پل باغ عمومی مرکز پشتنی بانک مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خود از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه مبدهد
اشخاص انفرادی که دارنده جواز فعالیت صنفی باشد خواهش به کرایه ګرفتن آنرا داشته باشد در خواست های خویشرا الی مدت (21) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه وتضمین نقدآن اخذ میګردد
 

Latest announcements

Latest announcements

Thu, Nov 23 2023 9:05 AM
Background image

پشتنی بانک ضرورت به اوریکل دیتابیس دارد

((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید Oracle Databaseبا مشخصات ذیل ضرورت دارد:)

 

No

Product Details

Backup Database Servers

User . . .

Wed, Nov 22 2023 2:23 PM
Background image

یک باب دکان به کرایه

پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دکاکین زرګری نمبر (اول) واقع پل باغ عمومی مرکز پشتنی بانک  مربوط ناحیه دوم شهر کابل  ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه مبدهد
اشخاص . . .

Mon, Nov 13 2023 9:02 AM
Background image

یک دربند سرای کرایه

پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دربند سرای واقع اندرابی  مربوط ناحیه دوم شهر ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت پنج سال به کرایه مبدهد
اشخاص انفرادی دارنده جواز فعالیت صنفی که خواهش . . .

Back to announcements