نمایندگی های شهری و ولایتی پشتنی بانک

نمایندگی های  شهری پشتنی بانک

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

سرای شهزاده

محترم:عبدالرازق

منزل دوم دوکان نمبر 51-52 

0700813473
0788814377
0202105676

sarayshazada@pashtanybank.com.af

2

مکروریان

محترم:میرویس هوتک

مکروریان سوم مقابل مطبعه آزادی

0766405000
202301791

macrorayan@pashtanybank.com.af

3

بهارستان

محترم:محمد اقبال

بهارستان-کارته پروان

0788045504
0797999103

baharstan@pashtanybank.com.af

4

شهر نو 

محترم:زلمی سعادات

چهاراهی حاجی یعقوب

0794824849
077223360

share-now@pashtanybank.com.af

5

خیرخانه

محترم: پژواک

سرک خواجه بغرا-خیرخانه

0771002420
0202405233

khairkhana@pashtanybank.com.af

6

گلبهار سنتر

محترم:زبیر روحی

گلبهار سنتر منزل چهارم

0786971700

Gulbahar@pashtanybank.com.af

7

دهمزنگ

محترم:بشیراحمد

دهمزنک مقابل سینمایی بریکوت

078120182
0202514260

dehmazang@pashtanybank.com.af

8

میرویس میدان

محترم:حبیب اندر

گوته سنگی-هوتل آریانا

0700147640
0202562158

mirwaismaidan@pashtanybank.com.af

9

آبده میوند

محترم عیسی مبارز

جاده میوند

0730604488

abedaemaiwand@pashtanybank.com.af

10

کارته نو

محترم سلیم عباسی

سرک سه کارته نو

0785080479

Karte-now@pashtanybank.com.af

11

دشت برچی

محترم:محمدآقا هاشمی

برچی سنتر منزل دوم

0744741535
0202572424

Barchi@pashtanybank.com.af

 

نمایندگی های ولایتی پشتنی بانک 

 

شماره

نمایندگی

مدیر نمایندگی

آدرس

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

مزارشریف

محترم امرالدین حسام

چهاراهی احمد شاه مسعود -مقابل لیسه سلطان غیاث الدین

0799204896  
0502003414

mazar@pashtanybank.com.af

2

هرات

محترم:شریف

چوک گلها - النور سنتر

0729609090  

0402258993

herat@pashtanybank.com.af

3

قندهار

محترم:عزیز احمد

مقابل لیسه ظاهرشاه

0797999124

0788580226

kandahar@pashtanybank.com.af

4

ننگرهار

محترم:اسماعیل

جلال آّباد

0797999125

jalalabad@pashtanybank.com.af

5

فاریاب

محترم:صفی الله

شمال پارک شاروالی

0797999126

faryab@pashtanybank.com.af

6

کندز

محترم مجتبی

نزدیک نوی کابل بانک

0799060500

kondoz@pashtanybank.com.af

7

حیرتان

محترم ظاهرالدین

مارکیتحاجی کوکنار

0794290004

hairatan@pashtanybank.com.af

8

پلخمری

محترم انصارالله امانی

مقابل بلاک شاروالی

0744749968

0582010218
polekhomry@pashtanybank.com.af