Wed, Sep 06 2023 2:45 PM
Background image

یک باب دوکان کرایه

 پشتنی بانک در نظر دارد (یک ) باب دکان نمبر (۲) واقع اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای سه سال به کرایه میدهد
پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد سه باب . . .