Mon, Jan 01 2024 10:01 AM
Background image

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید خدمات سوفوز با مشخصات ذیل ضرورت دارد

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید خدمات سوفوز با مشخصات ذیل ضرورت دارد:
Sophos XGS-3300 Licensed subscriptions with XGS free hardware,s:
X stream protection Bundle:
F . . .

Wed, Sep 06 2023 2:45 PM
Background image

یک باب دوکان کرایه

 پشتنی بانک در نظر دارد (یک ) باب دکان نمبر (۲) واقع اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای سه سال به کرایه میدهد
پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد سه باب . . .