یک باب تعمیر کرایه

org_admin
pb8787

پشتنی بانک در نظر دارد (یک) باب تعمیردو منزله جسونت سنګ  واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد وتاریخ قرار داد ان ختم ګردید از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.
اشخاص انفرادی که خواهش به کرایه ګرفتن آنرا داشته باشد در خواست های خویشرا الی مدت (۲۱) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت املاک ،مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه وتضمین نقدآن اخذ میګردد.

Latest announcements

Latest announcements

Sun, Sep 24 2023 2:46 PM
Background image

سه باب دوکان

 پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد(سه) باب دکان نمبر(11.10و 12) واقع داخل ګردی چوک ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای سه سال به کرایه میدهد
پشتنی بانک در نظر دارد به . . .

Sun, Sep 10 2023 2:46 PM
Background image

یک باب دکان کرایه

 پشتنی بانک در نظر دارد (یک ) باب دکان نمبر (۵) واقع خارج اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای سه سال به کرایه میدهد
پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد یک باب . . .

Wed, Sep 06 2023 2:45 PM
Background image

یک باب دوکان کرایه

 پشتنی بانک در نظر دارد (یک ) باب دکان نمبر (۲) واقع اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای سه سال به کرایه میدهد
پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد سه باب . . .

Back to announcements