اطلاعیه پشتنی بانک

farid_osuli
rere

Publish Date

Closing Date

Location پشتني بانک ،کابل -افغانستان

پشتنی بانک درنظر دارد به تعداد سی و دو باب دکاکین  ملکیت  خویشرا واقع سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول  شاروالی کابل  را که  تاریخ  قرار داد شان رو  به اکمال  می باشد برای مدت سه سال اعتبار از تاریخ ختم قرار داد به کرایه بدهد. اشخاص  انفرادی که خواهش به کرایه  گرفتن آنرا داشته باشند درخواست های خویشرا الی مدت 21 یوم بعد از تاریخ نشر اعلان  به  مدیریت املاک ، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک  بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر  شرطنامه را مطالعه نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Thu, Dec 31 2020 10:37 AM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

اعلان قرارداد لینک اتصال نمایندگی های

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید شرکت های مخابراتی و تکنالوژی . . .

Sat, Dec 26 2020 9:12 AM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید اوریکل دیتا بیس با مشخصات ذیل ضرورت دارد

شرکت ها و موسسات  مجوز کمپنی اوریکل در افغانستان  که خواهش تهیه خدمات فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات . . .

Thu, Aug 20 2020 11:14 AM پشتني بانک ،کابل -افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک

پشتنی بانک درنظر دارد به تعداد سی و دو باب دکاکین  ملکیت  خویشرا واقع سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول  شاروالی کابل  را که  تاریخ  قرار داد شان رو  به اکمال  می باشد برای مدت سه سال . . .

Back to tenders