Sun, Feb 04 2024 11:57 AM
Background image

یک دربند سرای به کرایه


پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دربند سرای ملکیت خویشرا واقع باغبانکوچه مندوی کابل عقب کوچه بیلرمربوط ناحیه اول که دارای مشخصات ذیل میباشد .
۱سی باب دوکاکین در داخل وخارج سرای.
۲ چهار باب . . .