Sun, Oct 30 2022 9:19 AM
Background image

اعلان داوطلبی 9 باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای مدت سه سال  به کرایه میدهد

اشخاص انفرادی دارنده جواز . . .