اطلاعیه داوطلبی یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل

farid_osuli
099

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص انفرادی  دارنده جواز نامه فعالیت تجارتی که خواهش به کرایه گرفتن آنرا داشته باشند درخواست های خویشرا الی مدت (21)  یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت املاک ، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک  بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه و تضمین نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Wed, Nov 09 2022 12:22 PM Mohammad Jan Khan Watt- Kabul- Afghanistan
Background image

Oracle Support

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید Oracle Databaseبا مشخصات ذیل ضرورت دارد:

No

Product Details

Backup Database Servers

User . . .

Sun, Oct 30 2022 9:19 AM
Background image

اعلان داوطلبی 9 باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای مدت سه سال  به کرایه میدهد

اشخاص انفرادی دارنده جواز . . .

Tue, Oct 11 2022 11:09 AM Mohammad Jan Khan Watt- Kabul- Afghanistan
Background image

NEW SOPHOS XG 330 REV.2

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به سافت ویر جدید NEW SOPHOS XG 330 REV.2) برای یک سال با مشخصات ذیل ضرورت دارد.

Description

NEW SOPHOS XG 330 REV.2 . . .

Back to tenders