د 1401 کال عمومی تشکیلات

 

د پښتنــي بـانک د 1401 کـال تشکیلاتي جـوړښت                                                          

 

33