د 1400 کال عمومی تشکیلات

 

د پښتنــي بـانک د 1400 کـال تشکیلاتي جـوړښت