اعتبار خط

 

پشتنی بانک تسهیلات اعتبارخط  اسنادی را برای کلیه مشتریان خود براساس درخواست آنها مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده در پالیسی اعتبارات بانک ، در یک زمان مشخص ارائه می دهد. اعتبار خط یکی از تسهیلات قوی موجود در زمینه امور مالی تجارت ، به ویژه برای واردکنندگان است. این امر وارد کننده را برای مذاکره در مورد معامله با شرایط و شرایط بهتر تسهیل می کند و آنها را قادر می سازد بدون قفل کردن وخرچ کردن وجوه شخصی خود به تجارت بپردازند. پشتنی بانک برای کمک به واردکنندگان ، اعتبار نامه داخلی و خارجی را نیز ارائه می نمایند..

شرائط اعتبار خط پشتنی بانک:

یا انوایس برنامه  درخواست شده همراه با قرارداد تایید شده / فاکتور عملکرد

مجوز قانونی از مقام ذیصلاح

AISA / MOC / MOI / گمرک

 برنامه های تجاری اینده / راپور مالی حسابرسی شده

 حاشیه نقدی. با این حال ۱۰۰ فیصد ، حاشیه های نقدی پایین تر را می توان به تأمین وثیقه مناسب به اساس تعریف شده پالیسی بانک

کمیشن اعتبار خط ربعوار یا برای ربع اول ۰.۳۰ فیصده و بعد از ان ۰.۲۵ فیصد، ولی از ۳۰۰ دالر امریکایی کمیشن حد اقل سنجش و تخمین میشود.حاشیه نقدی / وثیقه ای که نزد بانک نگهداری می شود تنها پس از اتمام معامله  به مشتری بر گردد.

 

   شرطنامه                         Download File  (دانلود)

لینک دانلود فایل پی دی اف

   شرطنامه تضمین خط های بانکی