د پښتنې بانک ته ښه راغلاست، موږ د تخصص باندې 62 کاله لري


پل باغ عمومی کابل - افغانستان

(+۹۳) ۷۹۷ ۹۹۹ ۱۰۶
info@pashtanybank.com.af

English | دری
۴:۰۰ - ۸:۰۰ شنبه-پنجشنبه
د جمعې په ورځ تړلی دی

زمونږ خپل بانک


د پښتنې بانک ته ښه راغلاست، موږ د تخصص د پاسه ۷۰ کلونو کې لري

4

جاري حساب

  پښتنې بانک په افغانۍ، ډالر، یورو، PKR، IR، یورو انفرادي جاري حساب وړاندې کوي. ...

3

د سپما حساب

پښتنې بانک په افغانۍ، ډالر، یورو، PKR، IR، یورو انفرادي جاري حساب وړاندې کوي. سره ...

2

د ثابتې سپما د حساب

پښتنې بانک په افغانۍ، ډالر، یورو، PKR، IR، یورو انفرادي جاري حساب وړاندې کوي. سره ...

1

د پانګونې پلان

پښتنې بانک په افغانۍ، ډالر، یورو، PKR، IR، یورو انفرادي جاري حساب وړاندې کوي. سره ...

online-banking-banner-new
visamastercardamexdiscovercards

پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه

پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه
پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه پښتني بانک د سپما حساب د خپلو پیریدونکو لپاره او همدارنګه