به بانک پشتنی خوش آمدید،ما بیشتر از ۷۰ سال تجربه داریم

پل باغ عمومی


کابل - افغانستان

(+۹۳) ۷۹۷ ۹۹۹ ۱۰۶
info@pashtanybank.com.af

English | پشتو
۴:۰۰ - ۸:۰۰ شنبه-پنجشنبه
جمعه تعطیل

بانک خود ما

به بانک پشتنی خوش آمدید،ما بیشتر از ۷۰ سال تجربه داریم

خدمات سویفت

پشتنی بانک بعد از بانک محترم مرکزی افغانستان ( دافغانستان بانک ) برای اولین بار ...

حساب جاری

حسابات جاری برای ایجاد سهولت های معاملات تجاری برای افراد انفرادی و سازمان های تجاری ...

خدمات ویسترن یونین

پشتنی بانک بتاریخ ۰۱ اگست ۲۰۱۰ توانست امتیاز استفاده از شبکۀ مخابراتی ویسترن یونین را ...

بانک داری از طریق اینترنت!

یکی از مهمترین اهداف ما راه‌ اندازی بانکداری مدرن یعنی بانکداری توسط اینترنت است که ...

پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...
پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...
پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...پشتنی بانک برای مشتریان محترم خویش حساب پس انداز را نیز با مفاد مناسب و ...